• Hellspy poskytuje svým uživatelům úložný prostor a maximální rychlost pro sdílení, nahrávání, stahování a prohlížení uživatelských datových souborů, jako jsou vlastní dokumenty, prezentace, obrázky a videa.
 • Uživatel nesmí v žádném případě nahrát, nebo jakkoliv jinak nakládat s takovým obsahem, který je v rozporu s právními předpisy, porušuje autorská práva, nebo podněcuje k trestnému činu.
 • Hellspy je oprávněn v případě porušení podmínek ze strany uživatele zablokovat jeho účet a znepřístupnit, smazat, nebo jinak naložit s datovými soubory nahranými uživatelem, a to bez jakékoliv náhrady.
 • Uživatel je povinen se seznámit se s níže uvedenými Podmínkami používání služby a řídit se jimi.

 

Podmínky používání služby Hellspy

(dále také jen „Podmínky“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Používání služeb a internetových stránek společnosti Hellspy SE na portálu Hellspy.cz (dále společně jen jako „Služba“) se řídí těmito podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Hellspy SE, se sídlem Nepravidelná 329/9, Praha 10, Česká Republika, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl H, vložka 101 (dále také jako „Poskytovatel“).
  2. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem fyzická, nebo právnická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, užívá Služby Poskytovatele, a která se v souladu s těmito Podmínkami registrovala nebo jíž byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet (dále také jen „Uživatel“).
  3. Aby Uživatel mohl Službu používat, musí nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže Službu používat. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří také tím, že začne Službu používat.
  4. Služba poskytovaná Poskytovatelem zejména spočívá v možnosti ukládání informací (dále také jen „datový soubor“) poskytnutých Uživatelem ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
  5. Za účelem umožnění užívání Služeb uzavírá provedením Registrace Uživatel Smlouvu se společností Hosting Providers, spol. s r.o., se sídlem Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO: 05725895, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269652 (dále jen „Správce Uživatelů“). Správce Uživatelů provádí správu Uživatelů a umožňuje Uživatelům užívat Služby na základě zprostředkování uzavření smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu bude plnění dle předchozí věty poskytnuto ihned po uzavření smlouvy, a to na základě požadavků Uživatele, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a Uživatel není povinen hradit Správci uživatelů jakoukoli úplatu. Pro vyloučení všech pochybností bere Uživatel na vědomí, že Správce Uživatelů nijak neposkytuje Službu ve smyslu čl. 1. 1. těchto Podmínek. 
 2. Práva a povinnosti Poskytovatele a Správce Uživatelů.
  1. Poskytovatel poskytuje Uživateli (i) úložný prostor pro datové soubory a umožňuje Uživateli (ii) jejich správu a sdílení prostřednictvím sítě internet, (iii) stahování sdílených datových souborů dalších Uživatelů a (iv) čerpání dalších služeb uvedených na stránkách Poskytovatele. Zamčené datové soubory jsou však přístupné pouze těm Uživatelům, kteří takový datový soubor nahráli.
  2. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb a datových souborů nahraných jinými Uživateli, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti Služeb nebo přesnosti či správnosti datových souborů nahraných Uživateli a jeho souladu s právem a právy třetích osob.
  3. Poskytovatel ani Správce Uživatelů se žádným způsobem neseznamují s datovými soubory nahranými Uživateli ani tyto datové soubory neanalyzují.
  4. Poskytovatel odpovídá za obsah informací nahraných Uživatelem pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze konkrétního případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění).
  5. Poskytovatel však není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti, v platném znění).
 3. Práva a povinnosti Uživatele.
  1. Uživatel je oprávněn nahrát v rámci užívání Služby pouze takové datové soubory, které je oprávněn užívat, rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat či jinak zcizovat, a to na základě autorství, licence, nebo jiného titulu k takto nahranému datovému souboru.
  2. Uživatel nesmí nahrát v rámci užívání Služby takové datové soubory, jež jsou v rozporu s právními předpisy, porušují autorská práva či jiná práva třetích osob, podněcují k trestnému činu, obsahují pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, nebo v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku, nebo které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem.
  3. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Poskytovatele. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
  4. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli či Správci Uživatelů.
  5. Uživatel není oprávněn nahrávat datové soubory zobrazující sexuální, nebo erotickou tématiku, pokud výslovně takovéto datové soubory při nahrání neoznačí.
  6. Pokud je Uživateli méně než 18 let, nebude používat tu část Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let.
  7. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit datové soubory Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Smazat datové soubory Uživatele je Poskytovatel oprávněn i v případě podezření na užívání Služby v rozporu s těmito Podmínkami či z technických důvodů.
  8. V případě oznámení ohledně podezření porušování právních předpisů či práv třetích osob (např. autorských práv), je třeba zaslat Poskytovateli na e-mail abuse@hellspy.com vyjádření, které bude obsahovat informace obsahující název daného souboru a celou adresu URL stránky (link), kontaktní údaje na oznamovatele a v případě nahlášení protiprávního obsahu jej popsat, případně využít el. formulář na stránkách Hellspy.cz.
 4. Zpoplatnění Služby
  1. Využívání Služby Uživatelem je zpoplatněno, a to za (i) stahování datového souboru v návaznosti na jeho velikosti, nebo (ii) využití časového členství (prezentováno jako Neomezené stahování), které stanoví období, ve kterém může Uživatel stahovat datové soubory bez omezení při uplatňování Fair User Policy (dále jen „FUP“). Výše zpoplatnění se řídí dle ceníku Poskytovatele, v němž jsou rovněž specifikovány platební podmínky a informace o daních a poplatcích; náklady na dodání nejsou s ohledem na povahu Služeb hrazeny ani účtovány. Uživatel si pro možnost stahování datových souborů zakoupí Kredit, nebo časové členství, jenž reprezentuje velikost dat, nebo časové období, ve kterém lze datové soubory stahovat po dobu platnosti kreditu, resp. vypršení časového členství. Pravidlo FUP je aplikováno po překročení hranice 100 GB stažených datových souborů v jednom dni nebo stahování z více jak 9 IP adres v jednom dni, kdy dojde k dočasnému omezení užívání služby. Toto omezení trvá pouze ve dni, ve kterém došlo k překročení hranice dle předchozí věty. Časové členství hrazené prostřednictvím SMS se po uplynutí předplaceného období automaticky prodlužuje a při každém takovém prodloužení dochází k opětovnému uhrazení ceny předplatného. Časové členství je možné kdykoliv zrušit zasláním SMS ve tvaru STOP TMD na číslo 903 09. Zrušení nemá vliv na již zaplacené a poskytnuté časové členství, které je poskytováno až do konce předplaceného období.
  2. Zadáním objednávky a řádným uhrazením celé ceny Kreditu je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva o prodeji Kreditu (dále také jen „smlouva“), která se řídí těmito Podmínkami a nabídkou Poskytovatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu Služby mohou být poskytnuty ihned po uzavření smlouvy, a to na základě požadavků Uživatele, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od smlouvy. O úspěšném provedení platby bude Uživateli vygenerován doklad, který spolu s těmito Podmínkami představuje textové vyhotovení smlouvy; Uživatel je oprávněn si tyto Podmínky uložit a vytisknout. Uživatel současně souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Podmínkách jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli písemně.
  3. Pro nákup Kreditu má Uživatel možnost vedle SMS plateb a dalších možností využít i službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Pokud Uživatel prostřednictvím internet bankingu odešle platbu, Poskytovatel připíše Kredity ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s. Citlivé vstupní údaje, které Uživatel zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami jednotlivých bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením smlouvy dává Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Uživatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Poskytovatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 5. Odstoupení od smlouvy a Informace pro spotřebitele.
  1. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od jejího uzavření. V případě, kdy bylo již na žádost Uživatele zahájeno plnění smlouvy, uhradí Uživatel Poskytovateli část sjednané ceny za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, Uživatel tedy nemá právo na odstoupení od smlouvy v rozsahu již poskytnutých Služeb. Odstoupení je Uživatel povinen adresovat na adresu info@hellspy.com, přičemž k tomuto může využít i poskytnutý formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek.
  2. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu Kreditu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.
  3. Reklamace jakéhokoliv problému se Službami či platbou, ať už se jedná o nepřipsání Kreditů, stržení nesprávné částky apod., vyřizuje Poskytovatel na adrese info@hellspy.com. Reklamace jakéhokoliv problému s plněním Správce Uživatelů vyřizuje Správce Uživatelů na adrese info@hostingproviders.cz. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl. Reklamaci Poskytovatel i Správce Uživatelů vyřizují v co nejkratších lhůtách, pravidelně do 24 hodin. Pro kladné vyřízení reklamace uděla Poskytovatel i Správce Uživatelů maximum. Ostatní nároky na náhradu z vadného plnění budou vyřízeny bez zbytečného odkladu a Poskytovatel či Správce Uživatelů o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, kdy bude reklamace uznána, bude Uživateli připsán kredit ve výši odpovídající rozsahu vadně poskytnutých Služeb, pokud Uživatel výslovně neuplatní jiný nárok vyplývající mu ze zákona. Za vadu Služeb se však nepovažuje nemožnost stáhnout požadovaný datový soubor z důvodu výpadku internetového připojení či technického zařízení Uživatele ani nesoulad obsahu datového souboru s očekáváním uživatele. 
  4. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, se bude Poskytovatel i Správce Uživatelů snažit vyřešit smírně. Uživatel má právo se se svými stížnostmi obrátit na Českou obchodní inspekci.
  5. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit a to prostřednictvím žádosti adresované Poskytovateli. Uživatel je též oprávněn kdykoli ukončit účinnost smlouvy uzavřené se Správcem Uživatelů; ukončením účinnosti této smlouvy dochází ke zrušení registrace ve smyslu první věty tohoto odstavce.
 6. Ochrana osobních údajů.
  1. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění,  souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek, a to zejména identifikačních a kontaktních údajů Uživatele, informací o úkonech Uživatele v rámci Služeb, informací o platbách za Služby, záznamů o komunikaci mezi Uživatelem a Poskytovatelem či informací poskytnutých Uživatelem jiným způsobem. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby nebo při koupi Kreditu,plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatelem a pro další účely související s činností Poskytovatele.
  2. Provedením Registrace dále uděluje Uživatel Správci Uživatelů jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění,  souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek, a to zejména identifikačních a kontaktních údajů Uživatele, záznamů o komunikaci mezi Uživatelem a Správcem Uživatelů či informací poskytnutých Uživatelem jiným způsobem. Tyto osobní údaje jsou na základě tohoto souhlasu zpracovávány za účelem identifikace Uživatele při plnění Správce Uživatelů, plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv, včetně případného předání osobních údajů Uživatele dalším poskytovatelům hostingových služeb na základě pokynu Uživatele, zasílání informací a obchodních sdělení Správce Uživatelů a pro další účely související s činností Správce Uživatelů.    
  3. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem může Uživatel zaslat prostřednictvím elektronické pošty info@hellspy.com. Osobní údaje Uživatele nezbytné pro poskytování Služeb však může Poskytovatel zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, přičemž o rozsahu takto zpracovávaných osobních údajů bude Poskytovatel Uživatele vždy v konkrétním případě informovat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Správcem Uživatelů může Uživatel zaslat prostřednictvím elektronické pošty info@hostingproviders.cz. Osobní údaje Uživatele nezbytné pro poskytování plnění však může Správce Uživatelů zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, přičemž o rozsahu takto zpracovávaných osobních údajů bude Správce Uživatelů jeho Uživatele vždy v konkrétním případě informovat.
  4. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů nad rámec osobních údajů nezbytných pro poskytování Služeb či poskytnutí plnění Správce Uživatele není podmínkou pro uzavření smluv ani pro řádné užívání Služby.
  5. Osobní údaje nezbytné pro poskytování Služeb a plnění Správce Uživatelů jsou zpracovávány do uplynutí promlčecí doby závazků vzniklých z případného porušení Podmínek či smlouvy. Ostatní osobní údaje jsou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním ze strany Uživatele. V případě, že jsou některé údaje součástí účetních nebo daňových dokladů, se doba uchování těchto údajů řídí příslušnými právními předpisy.
  6. Osobní údaje Poskytovatel i Správce Uživatelů chrání v maximální možné míře před neoprávněnými zásahy třetích osob. Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
  7. Každý Uživatel má právo požádat Poskytovatele či Správce Uživatelů, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Poskytovatel či Správce Uživatelů oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  8. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel či Správce Uživatelů může být povinen poskytnout údaje o Uživateli na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
  9. Uživatel uděluje Poskytovateli či Správci Uživatelů souhlas s předáním osobních údajů Uživatele třetím osobám, zejména obchodním partnerům Poskytovatele, Správce Uživatelů a spol. I&Q Group, spol. s r.o., kteří pro Poskytovatele na smluvním základě zajišťují vybrané činnosti v rámci plnění jejich povinností ze smlouvy či provozování Služby.
  10. V případě SMS platby může být telefonní číslo použito pro marketingové účely třetích stran. Uživatel výslovně souhlasí s využíváním sdělených kontaktů (email, telefonní číslo) pro účely šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se služeb Poskytovatele, tak výrobků a služeb třetích stran. Zpracováním těchto osobních údajů může Poskytovatel či Správce Uživatelů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  11. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení Poskytovatele a/nebo třetích osob.
  12. Jestliže Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel či Správce Uživatelů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení a sjednání nápravy nebo je Uživatel rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky partnerského programu Hellspy.
  1. Uživatel, který je účastníkem partnerského programu Hellspy (dále jen jako „Partner“) je povinen chránit dobrou pověst Poskytovatele, postupovat vždy v souladu se zájmy Poskytovatele a obecně jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy Poskytovatele. Partner zejména nesmí uvádět nepravdivé či zavádějící informace o Službách a jejich charakteru, uvádět Uživatele či potenciální Uživatele Služeb v omyl o Službách a jejich charakteru, ani lákat Uživatele či potenciální Uživatele Služeb na výhody, které ze strany Poskytovatele nejsou poskytovány, popř. tyto výhody prezentovat klamavým způsobem.
  2. Partner je povinen při propagaci Služeb respektovat a vždy uvést (pokud to zvolený formát propagace umožňuje) skutečnost, že Služby spočívají pouze v poskytování služeb datových přenosů (nahrávání, uložení, stažení) datových souborů nahraných Uživatelem a že Poskytovatel neručí za kvalitu informací uložených Uživateli.
  3. Partner je současně povinen při propagaci Služeb respektovat, že Služby v žádném případě nespočívají v poskytování obsahu či konkrétních souborů ani nemají konkurenční povahu vůči službám spočívajícím v poskytování obsahu, nelze je tedy s takovými službami srovnávat. Dle výše uvedeného tedy Partner nesmí při propagaci Služeb nepravdivě prohlašovat, že:
   1. Služby spočívají v poskytování obsahu (audio, video, software apod.) či konkrétních souborů, popř. umožňují takový obsah získat;
   2. Služby jsou srovnatelné se službami spočívajícími v poskytování obsahu (audio, video, software apod.), popř. jsou výhodnější než tyto služby nebo tyto služby nahrazují; nebo
   3. Služby či datové soubory na nich uložené jsou protiprávní.
  4. Partner je povinen poskytnout Poskytovateli veškeré Poskytovatelem vyžádané informace a podklady o realizovaných či probíhajících kampaních Partnera, a to do 3 pracovních dnů od doručení takového požadavku Poskytovatele Partnerovi.
  5. V případě porušení povinností Partnera je Partner povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o tomto porušení a dle pokynů Poskytovatele provést veškeré kroky k minimalizaci újmy způsobené Poskytovateli, tj. zejména zdržet se dalšího porušování Pravidel partnerského programu Hellspy, upravit či ukončit propagační činnost, modifikovat své webové stránky, odvolat či opravit své předchozí výroky apod., a to na náklady Partnera. Ostatní nároky Poskytovatele tímto nejsou dotčeny.
  6. Partner získává nárok na odměnu pouze v případě, kdy propagoval Služby v souladu s Podmínkami, zejména tímto čl. 7.
  7. V případě, kdy Partner Podmínky poruší, nárok na odměnu Partnerovi nevzniká a Partner je povinen vrátit veškerou odměnu, která mu byla ze strany Poskytovatele uhrazena, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Poskytovatele k vrácení této odměny.
 8. Závěrečná ustanovení.
  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
  2. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jakož i vztah mezi Správcem Uživatelů a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů je příslušný obecný soud Poskytovatele či Správce Uživatelů. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být zcela nebo zčásti převedeny na třetí osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Převod práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek či smluv uzavřených mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek. Převod práv a povinností dle tohoto ustanovení bude Uživateli oznámen způsobem dle čl. 8 odst. 1 těchto Podmínek.
  5. Uživateli se tímto v souladu s čl. 8 odst. 4 těchto Podmínek oznamuje, že ke dni nabytí účinnosti těchto Podmínek došlo k částečnému postoupení smlouvy, tj. k částečnému převedení práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem z Poskytovatele na Správce Uživatelů (pokud smluvní vztah k tomuto dni trval), a to v rozsahu poskytování správy Uživatelů ve smyslu čl. 1. odst. 5 těchto Podmínek.
  6. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem, Správcem Uživatelů a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
  7. Tyto Podmínky používání služby Hellspy  nabývají účinnosti dne 3.7.2017.

 
Hellspy SE     


 

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 - Adresát: I&Q GROUP, spol. s r.o., se sídlem Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 

- Datum
 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Podmínky akce Pošli sms

 1. Registrovaný uživatel služby Hellspy (dále také jen „odesílatel SMS“) může dle svého uvážení, prostřednictvím Hellspy SMSbrány, bezplatně odeslat SMS zprávu na telefonní číslo do všech sítí mobilních operátorů, prostřednictvím které, dojde příjemci SMS (dále také jen „příjemce SMS“) nabídka využití služeb Hellspy, včetně možnosti připsání kreditu zdarma (dále také jen „akce Kredit zdarma“).
 2. V případě, že příjemce SMS využije nabídku Hellspy a stáhne alespoň jeden soubor, dojde k jednorázovému připsání kreditu i na uživatelský účet odesílatele SMS, ve výši 300 až 2000 kreditů.
 3. Příjemce SMS získá od 500 do 3000 kreditů na stahování z Hellspy.
 4. Každý příjemce SMS může získat kredit zdarma pouze jednou. Opakované pokusy o připsání kreditu zdarma budou ze strany Poskytovatele zablokovány.
 5. Uživatel není oprávněn prostřednictvím Hellspy SMSbrány, odeslat SMS zprávu na své telefonní číslo.
 6. Počet SMS zpráv, který může každý uživatel služby Hellspy v jednom měsíci odeslat prostřednictvím Hellspy SMSbrány je omezen na 1000 SMS zpráv.
 7. Pokud uživatel poskytne v rámci akce Kredit zdarma jakékoli osobní či citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za uživateli zadané telefonní kontakty.
 8. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti zaslaných SMS zpráv.
 9. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných Podmínek používání služby Hellspy.

Soubor se brzy začne stahovat